صادق منفرد هستم و فعال در حوزه دیتاژورنالیسم. پروژه «ما عدد نیستیم» پروژه خواهر «دیتاویز» است.

* * *
ما مردم معمولی برای مسئولین و مدیران این کشور چه چیزی هستیم؟ یک مشت عدد.
اگر بمیریم، ازدواج کنیم، بچه‌دار شویم و.. اعداد و نمودارها را در گزارش‌های مدیریتی بالا و پایین می‌کنیم.
اینجا می‌خواهیم اعتراض کنیم که ما فقط «عدد» نیستیم.

* * *
ایده این پروژه را از یک سایت فلسطینی گرفتم. 

* * *
اگر کاری داشتید،
ایمیل: datavis.ir‌@gmail.com

تلگرام: @datavizir